Welke competentie moet ik hebben?

Wat zijn de meest (succes) voorspellende competenties? Om daarop antwoord te krijgen doen we onderzoek en analyseren we welke vaardigheden en gedrag aan de hand van beoordelingsuitspraken. De resultaten hebben we samengebracht in onze kennisbank.

Uit de resultaten hebben we een top 10 vaardigheden en gedragscompetenties gemaakt. Deze lijsten zijn apart gepubliceerd.

De kennisbank bestaat uit beoordelingsuitspraken over medewerkers van meer dan 50 organisaties.  De uitspraken zijn ontleed naar doelstellingen, werkzaamheden, kennis, vaardigheden, gedragscompetenties en eindbeoordeling.

0
Uitspraken
0
Over competenties
0
Doelstellingen

Alle uitspraken zijn vertaald naar de waarde 1, 2, 3, 4 of 5 waarbij 1 de laagste score is en 5 de hoogste. Doelstellingen en werkzaamheden hebben we gerangschikt naar belangrijkheid op basis van gewicht of rangorde in de beoordeling.

Kennis, vaardigheden en gedragscompetenties hebben we ingedeeld naar een generieke competentiemodel. Op deze manier hebben zijn de verschillende competenties teruggebracht naar de 40 competenties.

Hoe we de verbanden onderzoeken

We beginnen met de vraag wat we willen weten. Bijvoorbeeld: Is er een relatie tussen bepaalde competenties en de beoordelingsuitspraak?

We gebruiken dan de correlatie tussen de competenties en de eindbeoordeling. Men spreekt van correlatie als er tussen de beide grootheden een zekere lineaire samenhang is, in die zin dat waarden van de beide grootheden dezelfde (een positieve waarde) of een tegengestelde tendens (negatieve waarde) vertonen. Zo is er sprake van correlatie tussen de grootheden lengte en gewicht bij (volwassen) mensen. Met toenemende lengte neemt gemiddeld gezien ook het gewicht toe.

Bij het bepalen van de correlatie houden we rekening met een voldoende groot volume van uitspraken om te voorkomen dat slechts enkele uitspraken correlatiecoëfficiënt bepaald.

Regelmatig publiceren we onze bevindingen. Mocht u hulp willen bij het kiezen van uw competentie bibliotheek neem dan contact op via support@fit-to-position.com.